ZÁPIS DO MŠ

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2017/2018 bude prijímať v dňoch 18. a 19. 5. 2017 v čase od 13.00 - 16.00 hod. Pri podávaní žiadosti je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť sem:

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2017/2018

Podmienky prijímania detí do Materskej školy, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel sú v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného centra pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

V zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. sa prednostne prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, resp. pri vyššom počte prijatých žiadostí o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy na základe prerokovania s pedagogickou radou školy uprednostní pri prijímaní deti z obce Veľký Biel a deti zamestnaných zákonných zástupcov.

Konzultačné hodiny

PÁRNY TÝŽDEŇ: (11:00 - 12:00)

NEPÁRNY TÝŽDEŇ: (16:00 - 17:00)

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:Bc.HELENA STIGLITZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI:  

12:00 - 12:30

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: IVETA VÁLEKOVÁ, ZUZANA PETROVIČOVÁ

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY BOLA PREROKOVANÁ A ODSÚHLASENÁ SO ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI A ODSÚHLASENÁ ZRIAĎOVATEĽOM MATERSKEJ ŠKOLY DŇA 25.08.2016.

Skladba a zadelenie tried

I. TRIEDA: 3-ROČNÉ DETI VČIELKY - 

ADRIANA ŠIMONOVÁ, 

MGR.TÜNDE LEGINUSOVÁ

II. TRIEDA: 4- ROČNÉ DETI MRAVČEKY - 

JANETTE NYÁRSIKOVÁ, 

REBEKA KAKAŠOVÁ

III. TRIEDA: 4-5-6-ROČNÉ DETILIENKY

JARMILA BACHRATÁ, 

BC. EDITA RÓZSOVÁ

IV. TRIEDA: 5-6 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY- 

MGR.VERONIKA POÓROVÁ, 

DOMINIKA SÝKOROVÁ