Materská škola Veľký Biel je štvortriedna škola s celodennou starostlivosťou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie s výchovným jazykom slovenským.

Prevádzka materskej školy: 6:30 - 16:45

Zriadovateľ materskej školy: Obec Veľký Biel

Štatutárny zástupca obce: Anton Danter

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Tünde Leginusová

Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Adriana Šimonová

Konzultačné hodiny

PÁRNY TÝŽDEŇ: (11:00 - 12:00)

NEPÁRNY TÝŽDEŇ: (16:00 - 17:00)

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:Bc.HELENA STIGLITZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI:  

12:00 - 12:30

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: IVETA VÁLEKOVÁ, ZUZANA PETROVIČOVÁ

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY BOLA PREROKOVANÁ A ODSÚHLASENÁ SO ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI A ODSÚHLASENÁ ZRIAĎOVATEĽOM MATERSKEJ ŠKOLY DŇA 25.08.2016.

Skladba a zadelenie tried

I. TRIEDA: 3-ROČNÉ DETI VČIELKY - 

ADRIANA ŠIMONOVÁ, 

MGR.TÜNDE LEGINUSOVÁ

II. TRIEDA: 4- ROČNÉ DETI MRAVČEKY - 

JANETTE NYÁRSIKOVÁ, 

REBEKA KAKAŠOVÁ

III. TRIEDA: 4-5-6-ROČNÉ DETILIENKY

JARMILA BACHRATÁ, 

BC. EDITA RÓZSOVÁ

IV. TRIEDA: 5-6 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY- 

MGR.VERONIKA POÓROVÁ, 

DOMINIKA SÝKOROVÁ