Najstaršie deti (Mravčeky) majú vystúpenie v nedeľu 12. mája o 15.00, 

ostatné triedy 14. mája o 16.00. 

OZNAM 

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude prijímať v dňoch 16. 5. a 17. 5.2018 v čase od 13.00 - 16.00 hod. v budove materskej školy. Pri podávaní žiadosti je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

ANTON DANTER

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

Bc. HELENA STIGLITZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO:02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC:

IVETA VÁLEKOVÁ

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 27.08.2018 a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 27.08.2018.

Skladba a zadelenie tried

I. TRIEDA: 3-4 ROČNÉ DETI LIENKY - BC. JARMILA BACHRATÁ, ANDREA MARŠOVSKÁ

II. TRIEDA:4-5 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY - MGR. VERONIKA POÓROVÁ,  BC. IVETA COCHEROVÁ

III. TRIEDA: 4-5-6 ROČNÉ DETI VČIELKY - ADRIANA ŠIMONOVÁ, MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

IV. TRIEDA: 5-6-7 ROČNÉ DETI MRAVČEKY - BC. JANETTE NYÁRSIKOVÁ, BC. EDITA RÓZSOVÁ