OZNAM

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2018/2019 bude prijímať v dňoch 17. a 18. 5. 2018 v čase od 13.00 - 16.00 hod. v budove materskej školy. Pri podávaní žiadosti je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Podmienky prijatia a žiadosť si môžete stiahnuť sem:

OZNAM

Rodičovské združenie pri Materskej škole Senecká 1, Veľký Biel je aj tento rok zaregistrované ako prijímateľ 2% z daní. Tento spôsob pomoci Vás priamo finančne nezaťaží a pre materskú školu to bude znamenať výrazný zdroj financií. Túto možnosť môžu využiť aj starí rodičia, príbuzní a priatelia. Zostáva nám veriť, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a poukázaním 2 % resp.3 % z dane pomôžete skvalitniť prostredie materskej školy a výučbu Vašich detí. Vopred Vám ďakujeme. 

Sem si môžete stiahnuť tlačivo.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, VEĽKÝ BIEL JE ŠTVORTRIEDNA S CELODENNOU STAROSTLIVOSŤOU, POSKYTUJE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S VÝCHOVNÝM JAZYKOM SLOVENSKÝM.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

ANTON DANTER

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO:02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

Bc. HELENA STIGLITZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO:02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC:

IVETA VÁLEKOVÁ, ZUZANA PETROVIČOVÁ

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 24.08.2017 a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 24.08.2017.

Skladba a zadelenie tried

I. TRIEDA: 3 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY - MGR. VERONIKA POÓROVÁ, SILVIA ADAME DONGOVÁ

II. TRIEDA: 3-4 ROČNÉ DETI VČIELKY- ADRIANA ŠIMONOVÁ, MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

III. TRIEDA: 4-5-6 ROČNÉ DETI MRAVČEKY - BC. JANETTE NYÁRSIKOVÁ, REBEKA KAKAŠOVÁ

IV. TRIEDA: 5-6 ROČNÉ DETI LIENKY- BC. JARMILA BACHRATÁ, BC. EDITA RÓZSOVÁ