Vážení rodičia,

Na základe všeobecného právneho nariadenia (čl. 4, bod 7), ktoré bolo schválené obcou Veľký Biel, si

Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť platby režijného poplatku na stravovanie vo výške 5€ /

mesiac.

Tento poplatok sa uhrádza na účet SK74 5600 0000 0018 0372 2001, konštantný symbol 0379,

referenčné číslo 22750, variabilný symbol je mesiac a rok a do poznámky sa uvádza meno dieťaťa,

trieda a text "réžia".

                                                                                                                              Bc. Monika Ráczová

                                                                                                                                       Vedúca ŠJ

                                                   Oznam o výške príspevku a čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie 

              stravy v školskej jedálni

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, podľa finančných pásiem ktoré určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Všeobecne záväzným nariadením obce Veľký Biel č. 1/2022 schválené obecným zastupiteľstvom obce Veľký Biel uznesením č. 29/12/2022, dňa 12.12.2022 sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu v materskej škole nasledovne:

desiata : 0,55 € 

obed:      1,30 €

olovrant: 0,45 €

spolu:      2,30 €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravné, vrátane príspevku na režijné náklady v školskej jedálni sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Veľký Biel, 01.01.2023                                                                                            Mgr. Tünde Leginusová

                                                                                                                                riaditeľka materskej školy     Oznam o výške príspevku a čiastočnú úhradu nákladov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole

V zmysle § 28 odseku 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľký Biel č. 1/2022 schválené obecným zastupiteľstvom obce Veľký Biel uznesením č. 29/12/2022, dňa 12.12.2022 na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Senecká 1, Veľký Biel sumou 23,00 € .

 Príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

V prípade, že zákonný zástupca neuhradí príspevok za materskú školu 3 mesiace po sebe, môže riaditeľ materskej školy dieťa vylúčiť. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom, alebo iných vážnych dôvodov.

Veľký Biel, 01.01.2023                                                                                               Mgr. Tünde Leginusová

                                                                                                                                  riaditeľka materskej školy

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

Ing. Peter Fülöp, PhD.

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO:02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

BC. MONIKA RÁCZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: 

Katarína Karácsonyová, Alžbeta KagyerjakováPrevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 24.08.2023

a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 24.08.2023