OZNAM

Rodičovské združenie pri Materskej škole Senecká 1, Veľký Biel je aj tento rok zaregistrované ako prijímateľ 2 % z daní. Tento spôsob pomoci Vás priamo finančne nezaťaží a pre materskú školu to bude znamenať výrazný zdroj financií. 

Túto možnosť môžu využiť aj starí rodičia, príbuzní a priatelia.

Zostáva nám veriť, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a poukázaním 2 % resp. 3 % z dane pomôžete skvalitniť prostredie materskej školy a výučbu Vašich detí.

Vopred Vám ďakujeme.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE K 2 %

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

Ing. Peter Fülöp, PhD.

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO:02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

BC. MONIKA RÁCZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: 

Katarína Karácsonyová, Alžbeta KagyerjakováPrevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 24.08.2023

a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 24.08.2023