PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

ANTON DANTER

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

MONIKA MATÚŠOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: 

Katarína Karácsonyová, Alžbeta Mačišáková, Alžbeta KagyerjakováPrevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 25.08.2022

a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 25.08.2022


Skladba a zadelenie tried


I. TRIEDA: 4-5 ROČNÉ DETI MOTÝLIKY - ANDREA MARŠOVSKÁ, MGR.VERONIKA KRIŽANOVÁ

II. TRIEDA: 4 - 5 ROČNÉ DETI LIENKY - MGR. LENKA DENKOVÁ, BC. JARMILA BACHRATÁ, 

III. TRIEDA: 5-6 ROČNÉ DETI VČIELKY - ADRIANA ŠIMONOVÁ, MGR. . TÜNDE LEGINUSOVÁ

IV. TRIEDA: 5-6-7 ROČNÉ DETI MRAVČEKY - MGR. JANETTE NYÁRSIKOVÁ, SOŇA BALÁZSOVÁ