OZNAM

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
do Materskej školy Senecká 1, Veľký Biel na školský rok 2024/ 2025.

Riaditeľka Materskej školy Senecká 1, Veľký Biel oznamuje, že v zmysle § 59, § 59a , § 59b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025 nasledovne:

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy spolu s tlačivom o potvrdení zdravotnej spôsobilosti dieťaťa si zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia môže stiahnuť na webovej stránke materskej školy www.msvelkybiel.sk, vyplniť, potvrdiť lekárom anásledne doručiť:

  • osobnepočas zápisu do materskej školy 06.05.-07.05.2024 od 13.00 do 16.00 hod.,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na mailovú adresu riaditelkamsvelkybiel@gmail.com,
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • alebo poslať poštou na adresu materskej školy v termíne od 01.05.2024 do 31.05.2024.

Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy musí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípadeak ide o dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na základe znenia §144a školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov a rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú tiež obom zákonným zástupcom dieťaťa.

Ak však zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, je možnosť priložiť k žiadosti vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie.

V prípade spoločnej dohody obidvoch zákonných zástupcov o podpisovanípísomností spojených s prijímaním dieťaťa do materskej školy jedným rodičom alebo doručovanírozhodnutí jednému z rodičov, žiadame vyplniť a podpísať písomné vyhlásenie.

Obidva dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy v správnom konaní vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr do 30. júna 2024.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY: 6.30 hod. - 16. 45 hod.

ZRIAĎOVATEĽ MATERSKEJ ŠKOLY: 

 OBEC VEĽKÝ BIEL

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA OBCE: 

Ing. Peter Fülöp, PhD.

ADRESA MATERSKEJ ŠKOLY: 

MATERSKÁ ŠKOLA SENECKÁ 1, 900 24 VEĽKÝ BIEL

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

MGR. TÜNDE LEGINUSOVÁ

Počas neprítomnosti riadiaceho pedagogického zamestnanca je poverená zastupovaním :

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ: 

ADRIANA ŠIMONOVÁ

KONZULTAČNÉ HODINY:

PÁRNY TÝŽDEŇ OD 11.00 HOD. DO 12.00 HOD.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ OD 16.00 HOD DO 17.00 HOD.

TELEFÓNNE ČÍSLO:02/45 916 225

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

BC. MONIKA RÁCZOVÁ

ADRESA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: 

ŽELEZNIČNÁ 80, 900 24 VEĽKÝ BIEL

TELEFÓNNE ČÍSLO: 02/44 25 36 73

KONZULTÁCIE S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI: 12.00 HOD.- 12.30 HOD.

PREVÁDZKOVÝ ZAMESTNANEC: 

Katarína Karácsonyová, Alžbeta KagyerjakováPrevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami dňa 24.08.2023

a odsúhlasená zriaďovateľom materskej školy dňa 24.08.2023