Charakteristika materskej školy 

Materská škola Senecká 1, 900 24 Veľký Biel (ďalej len "materská škola") je od 1. septembra 2016 štvortriednou materskou školou s celodennou starostlivosťou. Štyri triedy so šatňami, sociálnymi zariadeniami a jedálňou sa nachádzajú v dvojpodlažnej neúčelovej budove v centre obce.

Hlavnú budovu materskej školy tvorí prízemie, poschodie a podkrovie. Na prízemí s malou vstupnou halou a chodbou, ktorá súčasne slúži ako šatňa sa nachádzajú dve triedy, umyvárne s WC a výdajňa jedla s jedálňou. Strava sa dováža zo školskej jedálne pri ZŠ a MŠ Veľký Biel.

Na poschodí budovy sa nachádzajú dve triedy, kancelária riaditeľa školy a sklad. V podkroví sa nachádza kabinet pomôcok. Všetky triedy slúžia súčasne aj ako spálne, majú samostatný vchod, sú zrekonštruované, funkčne členené na záujmové a hrové centrá.

Okolie materskej školy tvorí rozľahlý školský dvor s trávnatým porastom, listnatými a ihličnatými stromami. Pre účely výučbových, pohybových, športových a relaxačných aktivít je školský dvor vybavený krytým pieskoviskom, kĺzačkou a dvoma drevenými zostavami detského záhradného náradia s lezeckou stenou, lanom a hojdačkami, v jarných a letných mesiacoch aj trampolínou .

Materská škola realizuje celodennú plnohodnotnú, organizovanú, systematickú, detailne cieľavedomú edukáciu a socializáciu detí spravidla od troch do šiestich rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a vyberá si také stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, aby sa zachovala spontánnosť a prirodzenosť detského učenia sa. Výučbovým jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.

Školský vzdelávací program "Zvedavých chrobáčikov", vypracovaný na podmienky a edukačné potreby detí našej materskej školy je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s príslušným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Učitelia i deti materskej školy majú k dispozícii kvalitnú a priebežne aktualizovanú detskú i odbornú učiteľskú knižnicu.

Po zavedení internetového pripojenia, zakúpenia informačnej, výpočtovej techniky a kopírovacej techniky majú všetky pedagogické zamestnankyne materskej školy možnosť využívať tieto technológie na prípravu, realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, či profesijný rast. Technické vybavenie materskej školy sa zlepšilo aj prostredníctvom projektu "Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania", pričom bola materskej škole poskytnutá didaktická a výpočtová technika a v troch uplynulých školských rokoch bolo toto technické vybavenie vylepšené zabezpečením kvalitných interaktívnych tabúľ s výučbovými softvérmi do všetkých tried a digitálnych hračiek Bee-Bot včielok a easi speak mikrofónov. Na základe týchto skutočností môže materská škola digitálne technológie naprieč vzdelávacím oblastiam Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimáne vzdelávanie v materských školách.

Výchovu a vzdelávanie detí materskej školy zabezpečuje 8 pedagogických zamestnancov. Prevádzku zabezpečujú 2 prevádzkové zamestnankyne.