Rodičovské združenie pri MŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632 / 7500


Správa o činnosti Rodičovského združenia pri materskej škole za kalendárny rok 2021.

Aj v roku 2021 Rodičovské združenie pri materskej škole /ďalej len RZ pri MŠ/ prispievalo

finančne predovšetkým pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít detí

materskej školy.

V rámci zabezpečovania pracovného materiálu pre aktivity MŠ išlo predovšetkým o nákup

výtvarného materiálu - ako napr. farebné papiere, lepidlá, kresliace a výtvarné potreby, zemina

a semienka na sadenie a batérie.

Vrámci boja proti Covid19 počas pandémie v roku 2021 bolo z účtu rodičoského združenia

financovaná dezinfekcia priestorov MŠ, ako aj nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do

MŠ.

Financovali sme výrobu a montáž nábytkového vybavenia spodnej zrekonštruovanej kúpelne pre

deti, nákup úložných boxov pre skladovanie tvorivého materiálu, kostýmov a rekvizít a nákup

nového koberca do spodnej triedy.

V roku 2021 sme finančne podporili aj akcie ako hudobná náuka, deň detí, športový deň, tradičná

rozlúčku s predškolákmi, Mikuláš v školke aj vianočná besiedka a bábkové divadielka, ktoré sa

konali v MŠ.

Taktiež sme v plnej výške zabezpečili poistenie detí navštevujúce MŠ na školský rok 2021/2022.

Vďaka pravidelným platbám členských príspevkov, ktoré rodičia platia vo výške 5 eur mesačne na

dieťa a vďaka príjmom z asignovanej dane 2% podielu z dane môžeme skvalitniť prostredie a

podporiť všestranný rozvoj našich detí v materskej škole.

V roku 2021 sme vyzbierali :

- členské príspevky vo výške 4725,00 Eur

- z asistovanej dane 1934,06 Eur

Pre pokrytie réžie činností MŠ pre rok 2021 boli tieto príjmy postačujúce, preto nenavrhujeme

zmenu jej výšky, ktorá zostáva 5 Eur/mesačne.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli aj inak - a to

napr. vlastnou prácou, časom, brigádou, darčekmi, hygienickými potrebami a podobne...

Predbežný plán plán činnosti na rok 2022:

- finančná a materiálna pomoc pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít

podľa plánu MŠ

- obnova zelene na dvore MŠ

- financovanie poistenia detí v školskom roku 2021/22


Zapísala Ing.arch. Ivana Píšová za RZ pri MŠ, vo Veľkom Bieli, dňa 10.02.2022

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632 / 7500

Správa o činnosti Rodičovského združenia pri materskej škole za kalendárny rok 2020.

Aj v roku 2020 Rodičovské združenie pri materskej škole /ďalej len RZ pri MŠ/ prispievalo finančne predovšetkým pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít detí materskej školy.

V rámci zabezpečovania pracovného materiálu pre aktivity MŠ išlo predovšetkým o nákup výtvarného materiálu - ako napr. farebné papiere, lepidlá, kresliace a výtvarné potreby, lepiaca pištol, nákup rekvizít a kostýmov k vystúpeniam v rámci aktivít MŠ a obce.

Financovali sme výrobu a montáž nových korkových nasteniek na mieru, nákup úložných boxov pre skladovanie tvorivého materiálu, kostýmov a rekvizít, nákup bezvreckového vysávača Rowenta.

V roku 2020 sme finančne podporili aj akcie ako hudobná náuka, fašiangový karneval, tradičná rozlúčku s predškolákmi, Mikuláš v školke aj vianočná besiedka, ktoré sa konali v MŠ

Taktiež sme v plnej výške zabezpečili poistenie detí navštevujúce MŠ na školský rok 2020/2021.

Vďaka pravidelným platbám členských príspevkov, ktoré rodičia platia vo výške 5 eur mesačne na dieťa a vďaka finančným darom a príjmom z asignovanej dane 2% podielu z dane môžeme skvalitniť prostredie a všestranný rozvoj našich detí v materskej škole.

V roku 2020 sme vyzbierali :

- členské príspevky vo výške 2655,00 Eur

- z asignovanej dane 1709,26 Eur

Pre pokrytie réžie činností MŠ sme si aj pre rok 2020 vystačili z príjmu z členských príspevkov, preto nenavrhujeme zmenu jej výšky, ktorá zostáva 5 Eur/mesačne.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli aj inak - a to napr. vlastnou prácou, časom, brigádou, darčekmi, hygienickými potrebami a podobne...

Predbežný plán plán činnosti na rok 2021:

  • finančná a materiálna pomoc pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít podľa plánu MŠ
  • spolufinancovanie rekonštrukcie kúpelne pre deti na prízemí
  • financovanie poistenia detí v školskom roku 2021/22

Zapísala Ing.arch. Ivana Píšová za RZ pri MŠ, vo Veľkom Bieli, dňa 21.02.2021. 

Predsedníctvo rodičovského združenia v školskom roku 2021/2022

predsedníčka predsedníctva 

Ing.arch. Ivana Píšová 

členovia predsedníctva

Mgr. Lucia Hinduliaková

Mgr. Miroslava Lančaričová 

Ing. Dana Johnston


Milí rodičia, vítame všetky vaše ponuky na pomoc, návrhy, pripomienky, či otázky. Rovnako privítame váš záujem o členstvo v predsedníctve. Ak sa chcete o činnosti RZ pri MŠ dozvedieť viac alebo máte nejaké podnety na zlepšenie, pokojne sa obráťte: 

ivana.pisova@yahoo.co.uk  

Pretože RZ je pre materskú školu životne nutné a pre jej optimálny chod dôležité, budeme radi, ak budú rodičia každý školský rok pomáhať MŠ prostredníctvom RZ a zasielať svoje členské príspevky a dary na účet RZ.

Účet RZ je vedený v Československej obchodnej banke:

Číslo účtu: 4007847632/7500IBAN: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť rok a mesiac, za ktorý sa realizuje Vaša platba, napríklad VS: 20212022; a v poznámke k platbe je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Rovnako sa chceme aj v roku 2022 uchádzať o vašu dôveru a požiadať vás o poskytnutie 2% z vašich daní pre našu MŠ.

Potrebné informácie budú včas zverejnené na internetovej stránke MŠ a obce.

Ďakujeme všetkým rodičom a podporovateľom, sponzorom a donorom, ktorí dôverujú a pomáhajú našej MŠ.

Ciele RZ pri MŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole vo Veľkom Bieli (ďalej RZ) pracuje aj prostredníctvom rovnomenného občianskeho združenia (ďalej OZ).

OZ vzniklo v roku 2006 na podnet rodičov (Stanislav Lencz, Ján Medelský, Jarmila Bachratá), ktorí chceli finančne a organizačne pomôcť Materskej škole vo Veľkom Bieli a zabezpečiť jej rozvoj. V čase kedy vzniklo sa Materská škola (ďalej MŠ) nachádzala v dezolátnom stave - išlo predovšetkým o plesnivé steny, opadané stropy, či zastarané, nedostatočné a hygienicky nevyhovujúce zariadenie. OZ bolo založené po konzultáciách s vedením MŠ a zriaďovateľa.

Vznik OZ ako neziskovej organizácie umožnil vyjsť v ústrety sponzorom, ktorí chceli podporiť MŠ napriamo, a otvoril príležitosť uchádzať sa o asignovanú daň (2% dane) a o prostriedky z rozličných grantových programov. Počas celej doterajšej práce občianske združenie cieľavedome pomáhalo MŠ a výrazným spôsobom prispelo k tomu, že sa dostala na úroveň, na akej je dnes. V spolupráci so zriaďovateľom sa upravilo a vylepšilo vnútorné prostredie, revitalizoval sa celý dvor a MŠ ponúka pestrú paletu interných i externých aktivít a programov.

"Tvár" našej MŠ sa menila k lepšiemu len vďaka takejto efektívnej a dobrovoľnej pomoci. Naším cieľom bolo mať peknú a upravenú materskú školu, zdravotne vyhovujúcu, aby pracovníci hygieny nehrozili neustále pokutami, a aby sa deti aj učitelia pohybovali v zdravom prostredí. Postupne sa nám to podarilo.

Všetko, čo sme prostredníctvom RZ/OZ robili a robíme pre materskú školu, bolo s jediným úmyslom, aby sa v nej naše deti, od najmenších až po predškolákov, a celý pedagogický zbor cítili dobre.

RZ je pre fungovanie MŠ, pre plnohodnotné vzdelávanie našich detí a efektívnu prácu učiteliek dôležitou a nevyhnutnou inštitúciou. Nielenže zabezpečilo všetky investície do lepšieho financovania MŠ, ale priamo pomáhalo aj učiteľom - a to svojou flexibilnosťou pre okamžité riešenie problémov (od kúpy pracovného materiálu a pomôcok pre vzdelávací proces až po zabezpečenie realizácie kultúrnych podujatí) podľa okamžitej aktuálnej potreby v nadštandardnej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu.


ČO SME AJ VĎAKA VÁM UROBILI PRE NAŠE DETI?

Len s prispením RZ/OZ sme získali grantové projekty ako aj 2% dane a mohli realizovať nasledovné:


2006 

- Automatická pračka


2007 

- Výmena kobercov
- Príspevok OÚ 20.000 SKK na výmenu podláh a vymaľovanie MŠ


2008 

- Revitalizácia detského ihriska
- Obmena nábytku v triedach a šatníkových skriniek a lavičiek
- Hrací koberec do veľkej triedy
- Vysávač Kärcher (v roku 2014 doslúžil)

2009 

- Veľká zostava Rainbow pre detské ihrisko (grantový program Siemens)
- 1. etapa revitalizácie detského ihriska
- Nákup didaktického materiálu Ledacolor

2010 

- Chrobáčik - Dopraváčik (grantový program T-Mobile Slovensko)
- 2. etapa revitalizácie detského ihriska

2011 

- 3. etapa revitalizácie detského ihriska
- Vybudovanie a spustenie web stránky MŠ

2012 

- Pružinové hojdačky pre detské ihrisko
- Počítač pre elokovanú triedu

2014 

- Veľká výmena triedneho nábytku a stolov, nákup násteniek
- Čistička vzduchu/vysávač HYLA
- Kompletná výmena detských paplónikov za antialergické
- Obmena časti plachiet do detských postieľok
- Oprava a výmena lana na zostave RAINBOW
- Kontajnery pre veľké skladačky a hracia stena s číslami
- Sušička bielizne

2015 

- Výmena svietidiel v celej MŠ
- Nákup novej automatickej pračky, pretože stará už po 9 rokoch prania doslúžila
- Kúpa a montáž novej kuchynskej linky, podsvietenia na kuchynskej linke a kúpa elektrospotrebičov - varnej dosky, umývačky riadu a vstavanej rúry.
- Kúpa nových kobercov do lienkovej a motýlikovej triedy
- Nábytok Podobek

2016 

- Zostava na tesnú výchovu, bránky na futbal
- Plastové stoličky pre deti do jedálne 
- Plastové kontajnery na úschovu rekvizít
- Žalúzie na okná do novej triedy, do kuchyne a jedálne
- Poistenie detí na školský rok 2016/2017
- Predplatenie poplatku za novú web stránku na 5 rokov
- Výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Učebné pomôcky, hračky
- Nábytok do novej triedy
- Koberce do dvoch vrchných triedy
- Paplóny, vankúše, návlečky a plachty do novej triedy


2017

- upevnená dvojhodačka na dvor
- paplóny, vankúše, návliečky a plachty pre našich najmenších
- nákup kostýmových čiapok
- zabezpečili sme kontrolu bezpečnosti detského ihriska na dvore MŠ
- kúpili sme dvojhodačku pre deti
- celoročné poistenie detí na školský rok 2017/2018
- výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Infra - odborná literatúra


2018

- flexibežky a iné hračky na dvor
- výchovný koncert Annabel Lee
- bábkové divadlo Slimák Štefan
- poistenie detí navštevujúcich MŠ
- stavebnica Mestečko Moy Toy s didaktickým materiálom pre MŠ

2019

- program Dental Alarm
- výchovný koncert Miss Vivanldi
- Stražanovo bábkové divadlo
- hudobný projekt
- koncert Hlbocký
- divadlo Žabí kráľ
- finančne sme podporili akcie ako karneval, deň detí, deň otcov, rozlúčka s predškolákmi, koncoročný výlet, Halloween, Mikuláš v škôlke, vianočná besiedka


2020

- vysávač Rowenta
- poistenie detí navštevujúcich MŠ
- korkové nástenky
- úložné boxy
- hudobný projekt
- plachty na postielky
- nové hračky
- finančne sme podporili akcie ako rozlúčka s predškolákmi, Halloween, Mikuláš v škôlke, vianočná besiedka


2021

- nábytok a stolárske práce v kúpeľni Lienok
- poistenie detí navštevujúcich MŠ
- nový koberec v triede Lienky
- bábkové divadlo
- predĺženie balíčka služieb webovej stránky
- finančne sme podporili akcie ako deň detí, športový deň, rozlúčka s predškolákmi

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632/7500