Rodičovské združenie pri MŠ

Predsedníctvo rodičovského združenia v školskom roku 2017/2018

Mgr. Renáta Fabová - predsedníčka predsedníctva

Mgr. Natália Kuľková - členka predsedníctva

Ing. Miroslava Neumannová - členka predsedníctva

Ing. Katarína Rothová - členka predsedníctva

Milí rodičia, vítame všetky vaše ponuky na pomoc, návrhy, pripomienky či otázky.  Ak sa chcete o činnosti RZ pri MŠ dozvedieť viac alebo máte nejaké podnety na zlepšenie, pokojne sa obráťte na:

Mgr. Renáta Fabová: 0911 911 191

Mgr. Natália Kuľková 0904 524 150

Ciele RZ pri MŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole vo Veľkom Bieli (ďalej RZ) pracuje aj prostredníctvom rovnomenného občianskeho združenia (ďalej OZ).

OZ vzniklo v roku 2006 na podnet rodičov (Stanislav Lencz, Ján Medelský, Jarmila Bachratá), ktorí chceli finančne a organizačne pomôcť Materskej škole vo Veľkom Bieli a zabezpečiť jej rozvoj. V čase kedy vzniklo sa Materská škola (ďalej MŠ) nachádzala v dezolátnom stave - išlo predovšetkým o plesnivé steny, opadané stropy, či zastarané, nedostatočné a hygienicky nevyhovujúce zariadenie. OZ bolo založené po konzultáciách s vedením MŠ a zriaďovateľa.

Vznik OZ ako neziskovej organizácie umožnil vyjsť v ústrety sponzorom, ktorí chceli podporiť MŠ napriamo, a otvoril príležitosť uchádzať sa o asignovanú daň (2% dane) a o prostriedky z rozličných grantových programov. Počas celej doterajšej práce občianske združenie cieľavedome pomáhalo MŠ a výrazným spôsobom prispelo k tomu, že sa dostala na úroveň, na akej je dnes. V spolupráci so zriaďovateľom sa upravilo a vylepšilo vnútorné prostredie, revitalizoval sa celý dvor a MŠ ponúka pestrú paletu interných i externých aktivít a programov.

"Tvár" našej MŠ sa menila k lepšiemu len vďaka takejto efektívnej a dobrovoľnej pomoci. Naším cieľom bolo mať peknú a upravenú materskú školu, zdravotne vyhovujúcu, aby pracovníci hygieny nehrozili neustále pokutami, a aby sa deti aj učitelia pohybovali v zdravom prostredí. Postupne sa nám to podarilo.

Všetko, čo sme prostredníctvom RZ/OZ robili a robíme pre materskú školu, bolo s jediným úmyslom, aby sa v nej naše deti, od najmenších až po predškolákov, a celý pedagogický zbor cítili dobre.

RZ je pre fungovanie MŠ, pre plnohodnotné vzdelávanie našich detí a efektívnu prácu učiteliek dôležitou a nevyhnutnou inštitúciou. Nielenže zabezpečilo všetky investície do lepšieho financovania MŠ, ale priamo pomáhalo aj učiteľom - a to svojou flexibilnosťou pre okamžité riešenie problémov (od kúpy pracovného materiálu a pomôcok pre vzdelávací proces až po zabezpečenie realizácie kultúrnych podujatí) podľa okamžitej aktuálnej potreby v nadštandardnej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu.

ČO SME AJ VĎAKA VÁM UROBILI PRE NAŠE DETI?

Len s prispením RZ/OZ sme získali grantové projekty ako aj 2% dane a mohli realizovať nasledovné:

Rok 2006 - Automatická pračka

Rok 2007 - Výmena kobercov

- Príspevok OÚ 20.000 SKK na výmenu podláh a vymaľovanie MŠ

Rok 2008 - Revitalizácia detského ihriska

- Obmena nábytku v triedach a šatníkových skriniek a lavičiek

- Hrací koberec do veľkej triedy

- Vysávač Kärcher (v roku 2014 doslúžil)

Rok 2009 - Veľká zostava Rainbow pre detské ihrisko (grantový program Siemens)

- 1. etapa revitalizácie detského ihriska

- Nákup didaktického materiálu Ledacolor

Rok 2010 - Chrobáčik - Dopraváčik (grantový program T-Mobile Slovensko)

- 2. etapa revitalizácie detského ihriska

Rok 2011 - 3. etapa revitalizácie detského ihriska

- Vybudovanie a spustenie web stránky MŠ

Rok 2012 - Pružinové hojdačky pre detské ihrisko

- Počítač pre elokovanú triedu

Rok 2014 - Veľká výmena triedneho nábytku a stolov, nákup násteniek

- Čistička vzduchu/vysávač HYLA

- Kompletná výmena detských paplónikov za antialergické

- Obmena časti plachiet do detských postieľok

- Oprava a výmena lana na zostave RAINBOW

- Kontajnery pre veľké skladačky a hracia stena s číslami

- Sušička bielizne

Rok 2015 - Výmena svietidiel v celej MŠ

- Nákup novej automatickej pračky, pretože stará už po 9 rokoch prania doslúžila

- Kúpa a montáž novej kuchynskej linky, podsvietenia na kuchynskej linke a kúpa elektrospotrebičov - varnej dosky, umývačky riadu a vstavanej rúry.

- Kúpa nových kobercov do lienkovej a motýlikovej triedy

- Nábytok Podobek

Rok 2016 - Zostava na tesnú výchovu, bránky na futbal

- Plastové stoličky pre deti do jedálne
- Plastové kontajnery na úschovu rekvizít
- Žalúzie na okná do novej triedy, do kuchyne a jedálne
- Poistenie detí na školský rok 2016/2017
- Predplatenie poplatku za novú web stránku na 5 rokov
- Výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Učebné pomôcky, hračky
- Nábytok do novej triedy
- Koberce do dvoch vrchných triedy
- Paplóny, vankúše, návlečky a plachty do novej triedy

Rok 2017 - upevnená dvojhodačka na dvor
- paplóny, vankúše, návliečky a plachty pre našich najmenších

- nákup kostýmových čiapok
- zabezpečili sme kontrolu bezpečnosti detského ihriska na dvore MŠ
- kúpili sme dvojhodačku pre deti
- celoročné poistenie detí na školský rok 2017/2018
- výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Infra - odborná literatúra

Pretože RZ je pre materskú školu životne nutné a pre jej optimálny chod dôležité, budeme radi, ak budú rodičia každý školský rok pomáhať MŠ prostredníctvom RZ a zasielať svoje členské príspevky a dary na účet RZ.

Účet RZ je vedený v Československej obchodnej banke: 

Číslo účtu: 4007847632/7500
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0784 7632 

Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť rok a mesiac, za ktorý sa realizuje Vaša platba, napríklad VS za september 2017 v tvare: 201709; a v poznámke k platbe je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Rovnako sa chceme aj za rok 2017 uchádzať o vašu dôveru a požiadať vás o poskytnutie 2% z vašich daní pre našu MŠ.

Potrebné informácie budú včas zverejnené na internetovej stránke MŠ a obce.

Ďakujeme všetkým rodičom a podporovateľom, sponzorom a donorom, ktorí dôverujú a pomáhajú našej MŠ.