Rodičovské združenie pri MŠ

Oznam 

Dňa 8.9.2020 sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva RZ pri MŠ, kde bolo na programe zhodnotenie stavu financií, voľba nového predsedu a odstúpenie predošlého predsedu a členov predstavenstva RZ pri MŠ z dôvodu odchodu ich detí z materskej školy. Za nového predsedu RZ pri MŠ bola zvolená Ing. arch. Ivana Píšová. 

Kontakt: ivana.pisova@yahoo.co.uk 

Predsedníctvo rodičovského združenia v školskom roku 2020/2021

Ing.art. Ivana Píšová - predsedníčka predsedníctva

-člen predsedníctva

Milí rodičia, vítame všetky vaše ponuky na pomoc, návrhy, pripomienky, či otázky. Rovnako privítame váš záujem o členstvo v predsedníctve. Ak sa chcete o činnosti RZ pri MŠ dozvedieť viac alebo máte nejaké podnety na zlepšenie, pokojne sa obráťte: 

ivana.pisova@yahoo.co.uk  

Pretože RZ je pre materskú školu životne nutné a pre jej optimálny chod dôležité, budeme radi, ak budú rodičia každý školský rok pomáhať MŠ prostredníctvom RZ a zasielať svoje členské príspevky a dary na účet RZ.

Účet RZ je vedený v Československej obchodnej banke:

Číslo účtu: 4007847632/7500IBAN: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť rok a mesiac, za ktorý sa realizuje Vaša platba, napríklad VS: 20202021; a v poznámke k platbe je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Rovnako sa chceme aj za rok 2020 uchádzať o vašu dôveru a požiadať vás o poskytnutie 2% z vašich daní pre našu MŠ.

Potrebné informácie budú včas zverejnené na internetovej stránke MŠ a obce.

Ďakujeme všetkým rodičom a podporovateľom, sponzorom a donorom, ktorí dôverujú a pomáhajú našej MŠ.

Ciele RZ pri MŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole vo Veľkom Bieli (ďalej RZ) pracuje aj prostredníctvom rovnomenného občianskeho združenia (ďalej OZ).

OZ vzniklo v roku 2006 na podnet rodičov (Stanislav Lencz, Ján Medelský, Jarmila Bachratá), ktorí chceli finančne a organizačne pomôcť Materskej škole vo Veľkom Bieli a zabezpečiť jej rozvoj. V čase kedy vzniklo sa Materská škola (ďalej MŠ) nachádzala v dezolátnom stave - išlo predovšetkým o plesnivé steny, opadané stropy, či zastarané, nedostatočné a hygienicky nevyhovujúce zariadenie. OZ bolo založené po konzultáciách s vedením MŠ a zriaďovateľa.

Vznik OZ ako neziskovej organizácie umožnil vyjsť v ústrety sponzorom, ktorí chceli podporiť MŠ napriamo, a otvoril príležitosť uchádzať sa o asignovanú daň (2% dane) a o prostriedky z rozličných grantových programov. Počas celej doterajšej práce občianske združenie cieľavedome pomáhalo MŠ a výrazným spôsobom prispelo k tomu, že sa dostala na úroveň, na akej je dnes. V spolupráci so zriaďovateľom sa upravilo a vylepšilo vnútorné prostredie, revitalizoval sa celý dvor a MŠ ponúka pestrú paletu interných i externých aktivít a programov.

"Tvár" našej MŠ sa menila k lepšiemu len vďaka takejto efektívnej a dobrovoľnej pomoci. Naším cieľom bolo mať peknú a upravenú materskú školu, zdravotne vyhovujúcu, aby pracovníci hygieny nehrozili neustále pokutami, a aby sa deti aj učitelia pohybovali v zdravom prostredí. Postupne sa nám to podarilo.

Všetko, čo sme prostredníctvom RZ/OZ robili a robíme pre materskú školu, bolo s jediným úmyslom, aby sa v nej naše deti, od najmenších až po predškolákov, a celý pedagogický zbor cítili dobre.

RZ je pre fungovanie MŠ, pre plnohodnotné vzdelávanie našich detí a efektívnu prácu učiteliek dôležitou a nevyhnutnou inštitúciou. Nielenže zabezpečilo všetky investície do lepšieho financovania MŠ, ale priamo pomáhalo aj učiteľom - a to svojou flexibilnosťou pre okamžité riešenie problémov (od kúpy pracovného materiálu a pomôcok pre vzdelávací proces až po zabezpečenie realizácie kultúrnych podujatí) podľa okamžitej aktuálnej potreby v nadštandardnej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu.


ČO SME AJ VĎAKA VÁM UROBILI PRE NAŠE DETI?

Len s prispením RZ/OZ sme získali grantové projekty ako aj 2% dane a mohli realizovať nasledovné:

ROK 2006 - Automatická pračka

ROK 2007 - Výmena kobercov

- Príspevok OÚ 20.000 SKK na výmenu podláh a vymaľovanie MŠ

ROK 2008 - Revitalizácia detského ihriska

- Obmena nábytku v triedach a šatníkových skriniek a lavičiek

- Hrací koberec do veľkej triedy

- Vysávač Kärcher (v roku 2014 doslúžil)

ROK 2009 - Veľká zostava Rainbow pre detské ihrisko (grantový program Siemens)

- 1. etapa revitalizácie detského ihriska

- Nákup didaktického materiálu Ledacolor

ROK 2010 - Chrobáčik - Dopraváčik (grantový program T-Mobile Slovensko)

- 2. etapa revitalizácie detského ihriska

ROK 2011 - 3. etapa revitalizácie detského ihriska

- Vybudovanie a spustenie web stránky MŠ

ROK 2012 - Pružinové hojdačky pre detské ihrisko

- Počítač pre elokovanú triedu

ROK 2014 - Veľká výmena triedneho nábytku a stolov, nákup násteniek

- Čistička vzduchu/vysávač HYLA

- Kompletná výmena detských paplónikov za antialergické

- Obmena časti plachiet do detských postieľok

- Oprava a výmena lana na zostave RAINBOW

- Kontajnery pre veľké skladačky a hracia stena s číslami

- Sušička bielizne

ROK 2015 - Výmena svietidiel v celej MŠ

- Nákup novej automatickej pračky, pretože stará už po 9 rokoch prania doslúžila

- Kúpa a montáž novej kuchynskej linky, podsvietenia na kuchynskej linke a kúpa elektrospotrebičov - varnej dosky, umývačky riadu a vstavanej rúry.

- Kúpa nových kobercov do lienkovej a motýlikovej triedy

- Nábytok Podobek

ROK 2016 - Zostava na tesnú výchovu, bránky na futbal

- Plastové stoličky pre deti do jedálne 
- Plastové kontajnery na úschovu rekvizít
- Žalúzie na okná do novej triedy, do kuchyne a jedálne
- Poistenie detí na školský rok 2016/2017
- Predplatenie poplatku za novú web stránku na 5 rokov
- Výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Učebné pomôcky, hračky
- Nábytok do novej triedy
- Koberce do dvoch vrchných triedy
- Paplóny, vankúše, návlečky a plachty do novej triedy

ROK 2017 - upevnená dvojhodačka na dvor
- paplóny, vankúše, návliečky a plachty pre našich najmenších

- nákup kostýmových čiapok
- zabezpečili sme kontrolu bezpečnosti detského ihriska na dvore MŠ
- kúpili sme dvojhodačku pre deti
- celoročné poistenie detí na školský rok 2017/2018
- výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Infra - odborná literatúra


Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632/7500

Správa o činnosti Rodičovského združenia pri materskej škole za kalendárny rok 2018.

V roku 2018 Rodičovské združenie pri materskej škole /ďalej len RZ pri MŠ/ finančne prispievalo predovšetkým na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity materskej školy.

Finančne sme podporili akcie organizované materskou školu : Halloweenska party /noc v MŠ/, fašiangový karneval, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, tradičnú rozlúčku s predškolskými deťmi, koncoročný výlet v Malkia parku.

V rámci kultúrnych činností RZ pri MŠ podporilo divadelné predstavenia, ktoré sa konali v materskej škole /Strážanovo bábkové divadlo, vystúpenie Sokoliarov, Výchovný koncert Johann Strauss, Výchovný koncert Hlbocký, divadlo Slnečnicový kôň, divadlo Makile/.

V rámci vybavenia materskej školy sme kúpili rozsiahlu interaktívnu hru pre predškolské deti - Mestečko MOY TOY, parný čistič na okná, nové paplóny, vankúše, návlečky, plachty pre deti do dvoch tried a taktiež kostýmy a doplnky ku kostýmom a predstaveniam organizovaných materskou školou, kúpili sme i flexikolobežky a športové pomôcky na hry vonku a športové pomôcky na hry i vo vnútri.

RZ pri MŠ kúpilo deťom mikulášske darčeky vo forme vankúšikov a vianočných ozdôb.

Taktiež sme v plnej výške uhradili poistenie detí navštevujúce materskú školu na školský rok 2017/2018.

V rámci zabezpečovania pracovného materiálu pre aktivity materskej školy išlo predovšetkým o nákup rôzneho výtvarného a tvorivého materiálu.

Vďaka pravidelný platbám členských príspevkov, ktoré rodičia platia vo výške 5 Eur mesačne na dieťa, vďaka finančným darom a príjmom z asignovanej dane - 2% podielu z dane je možné skvalitnenie deduktívneho rozvoju detí v našej materskej škole.

V roku 2018 sme vyzbierali

  • členské príspevky vo výške 4 205 Eur
  • z asignovanej dane 4. 364,11 Eur
  • počas vianočných trhov sme utŕžili 507,13 Eur

Pre pokrytie réžie činnosti materskej školy sme si aj pre rok 2018 vystačili z príjmu z členských príspevkov, preto nenavrhujeme zmenu jej výšky, ktorá zostáva 5 Eur mesačne.

Touto cestou by sme chceli poďakovať rodičom, starým rodičom, ktorí prispeli aj inak ako napr. vlastnou prácou, časom, brigádou, darčekmi, hygienickými potrebami a podobne...

Predbežný plán činnosti na rok 2019:

  • finančná pomoc pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít podľa plánu MŠ
  • financovanie vzdelávacej aktivity programu občianskeho združenia Zdravé ďasná - program Dental alarm
  • financovanie hudobného projektu realizovaného Hudobným centrom z BA /8 stretnutí po 45 min./
  • nákup kolobežiek
  • nákup plášťov na tvorivé práce pre 2 triedy a taktiež podsedákov pre 2 triedy
  • financovanie koncoročného výletu 2019

Zapísala Mgr. Fabová Renáta /za RZ pri MŠ/, vo Veľkom Bieli, dňa 13.02.2019. 


© 2016 MŠ Veľký Biel, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel