Rodičovské združenie pri MŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel IČO: 30798582,

DIČ: 202Správa o činnosti Rodičovského združenia pri materskej škole za kalendárny rok 2022.2101268, 

Účet: ČSOB, a.s., 4007847632 / 7500

Aj v roku 2022 Rodičovské združenie pri materskej škole /ďalej len RZ pri MŠ/ prispievalo finančne predovšetkým pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít detí materskej školy.

V rámci zabezpečovania pracovného materiálu pre aktivity MŠ išlo predovšetkým o nákup výtvarného materiálu - ako napr. farebné papiere, lepidlá, kresliace a výtvarné potreby, zemina a semienka na sadenie a batérie.

Vrámci boja proti Covid19 iným infekným ochoreniam v roku 2022 bolo z účtu rodičovského združenia financovaná dezinfekcia priestorov MŠ, ako aj nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do MŠ.

Financovali sme výmenu hojdačky na hracej zostave na školskom dvore, nákup edukačného materiálu, kostýmov a rekvizít.

V roku 2022 sme finančne podporili aj akcie ako hudobná náuka, deň detí, športový deň, tradičná rozlúčku s predškolákmi, Mikuláš v škôlke aj vianočná besiedka a bábkové divadielka, ktoré sa konali v MŠ.

Taktiež sme v plnej výške zabezpečili poistenie detí navštevujúcich MŠ na školský rok 2022/2023.

Vďaka pravidelným platbám členských príspevkov, ktoré rodičia platia vo výške 5 eur mesačne na dieťa a vďaka príjmom z asignovanej dane 2% podielu z dane môžeme skvalitniť prostredie a podporiť všestranný rozvoj našich detí v materskej škole.

V roku 2022 sme vyzbierali :

  • členské príspevky vo výške 4480,00 Eur
  • z asistovanej dane 1660,25 Eur

Pre pokrytie réžie činností MŠ pre rok 2022 boli tieto príjmy postačujúce, preto nenavrhujeme zmenu jej výšky, ktorá zostáva 5 Eur/mesačne.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli aj inak – a to napr. vlastnou prácou, časom, brigádou, darčekmi, hygienickými potrebami a podobne...

Predbežný plán činnosti na rok 2023:

  • finančná a materiálna pomoc pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít podľa plánu MŠ
  • obnova zelene na dvore MŠ
  • dobudovanie lavičiek na školskom dvore
  • financovanie poistenia detí v školskom roku 2022/23

Zapísala Ing.arch. Ivana Píšová za RZ pri MŠ, vo Veľkom Bieli, dňa 20.02.2023.  

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632 / 7500


Správa o činnosti Rodičovského združenia pri materskej škole za kalendárny rok 2021.

Aj v roku 2021 Rodičovské združenie pri materskej škole /ďalej len RZ pri MŠ/ prispievalo

finančne predovšetkým pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít detí

materskej školy.

V rámci zabezpečovania pracovného materiálu pre aktivity MŠ išlo predovšetkým o nákup

výtvarného materiálu - ako napr. farebné papiere, lepidlá, kresliace a výtvarné potreby, zemina

a semienka na sadenie a batérie.

Vrámci boja proti Covid19 počas pandémie v roku 2021 bolo z účtu rodičoského združenia

financovaná dezinfekcia priestorov MŠ, ako aj nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov do

MŠ.

Financovali sme výrobu a montáž nábytkového vybavenia spodnej zrekonštruovanej kúpelne pre

deti, nákup úložných boxov pre skladovanie tvorivého materiálu, kostýmov a rekvizít a nákup

nového koberca do spodnej triedy.

V roku 2021 sme finančne podporili aj akcie ako hudobná náuka, deň detí, športový deň, tradičná

rozlúčku s predškolákmi, Mikuláš v školke aj vianočná besiedka a bábkové divadielka, ktoré sa

konali v MŠ.

Taktiež sme v plnej výške zabezpečili poistenie detí navštevujúce MŠ na školský rok 2021/2022.

Vďaka pravidelným platbám členských príspevkov, ktoré rodičia platia vo výške 5 eur mesačne na

dieťa a vďaka príjmom z asignovanej dane 2% podielu z dane môžeme skvalitniť prostredie a

podporiť všestranný rozvoj našich detí v materskej škole.

V roku 2021 sme vyzbierali :

- členské príspevky vo výške 4725,00 Eur

- z asistovanej dane 1934,06 Eur

Pre pokrytie réžie činností MŠ pre rok 2021 boli tieto príjmy postačujúce, preto nenavrhujeme

zmenu jej výšky, ktorá zostáva 5 Eur/mesačne.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli aj inak - a to

napr. vlastnou prácou, časom, brigádou, darčekmi, hygienickými potrebami a podobne...

Predbežný plán plán činnosti na rok 2022:

- finančná a materiálna pomoc pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít

podľa plánu MŠ

- obnova zelene na dvore MŠ

- financovanie poistenia detí v školskom roku 2021/22


Zapísala Ing.arch. Ivana Píšová za RZ pri MŠ, vo Veľkom Bieli, dňa 10.02.2022

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632 / 7500

Správa o činnosti Rodičovského združenia pri materskej škole za kalendárny rok 2020.

Aj v roku 2020 Rodičovské združenie pri materskej škole /ďalej len RZ pri MŠ/ prispievalo finančne predovšetkým pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít detí materskej školy.

V rámci zabezpečovania pracovného materiálu pre aktivity MŠ išlo predovšetkým o nákup výtvarného materiálu - ako napr. farebné papiere, lepidlá, kresliace a výtvarné potreby, lepiaca pištol, nákup rekvizít a kostýmov k vystúpeniam v rámci aktivít MŠ a obce.

Financovali sme výrobu a montáž nových korkových nasteniek na mieru, nákup úložných boxov pre skladovanie tvorivého materiálu, kostýmov a rekvizít, nákup bezvreckového vysávača Rowenta.

V roku 2020 sme finančne podporili aj akcie ako hudobná náuka, fašiangový karneval, tradičná rozlúčku s predškolákmi, Mikuláš v školke aj vianočná besiedka, ktoré sa konali v MŠ

Taktiež sme v plnej výške zabezpečili poistenie detí navštevujúce MŠ na školský rok 2020/2021.

Vďaka pravidelným platbám členských príspevkov, ktoré rodičia platia vo výške 5 eur mesačne na dieťa a vďaka finančným darom a príjmom z asignovanej dane 2% podielu z dane môžeme skvalitniť prostredie a všestranný rozvoj našich detí v materskej škole.

V roku 2020 sme vyzbierali :

- členské príspevky vo výške 2655,00 Eur

- z asignovanej dane 1709,26 Eur

Pre pokrytie réžie činností MŠ sme si aj pre rok 2020 vystačili z príjmu z členských príspevkov, preto nenavrhujeme zmenu jej výšky, ktorá zostáva 5 Eur/mesačne.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom a starým rodičom, ktorí prispeli aj inak - a to napr. vlastnou prácou, časom, brigádou, darčekmi, hygienickými potrebami a podobne...

Predbežný plán plán činnosti na rok 2021:

  • finančná a materiálna pomoc pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít podľa plánu MŠ
  • spolufinancovanie rekonštrukcie kúpelne pre deti na prízemí
  • financovanie poistenia detí v školskom roku 2021/22

Zapísala Ing.arch. Ivana Píšová za RZ pri MŠ, vo Veľkom Bieli, dňa 21.02.2021. 

Predsedníctvo rodičovského združenia v školskom roku 2021/2022

predsedníčka predsedníctva :  p. Píšová


členovia predsedníctva


Milí rodičia, vítame všetky vaše ponuky na pomoc, návrhy, pripomienky, či otázky. Rovnako privítame váš záujem o členstvo v predsedníctve. Ak sa chcete o činnosti RZ pri MŠ dozvedieť viac alebo máte nejaké podnety na zlepšenie, pokojne sa obráťte: 


Pretože RZ je pre materskú školu životne nutné a pre jej optimálny chod dôležité, budeme radi, ak budú rodičia každý školský rok pomáhať MŠ prostredníctvom RZ a zasielať svoje členské príspevky a dary na účet RZ.

Účet RZ je vedený v Československej obchodnej banke:

Číslo účtu: 4007847632/7500IBAN: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť rok a mesiac, za ktorý sa realizuje Vaša platba, napríklad VS: 20212022; a v poznámke k platbe je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Rovnako sa chceme aj v roku 2022 uchádzať o vašu dôveru a požiadať vás o poskytnutie 2% z vašich daní pre našu MŠ.

Potrebné informácie budú včas zverejnené na internetovej stránke MŠ a obce.

Ďakujeme všetkým rodičom a podporovateľom, sponzorom a donorom, ktorí dôverujú a pomáhajú našej MŠ.

Ciele RZ pri MŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole vo Veľkom Bieli (ďalej RZ) pracuje aj prostredníctvom rovnomenného občianskeho združenia (ďalej OZ).

OZ vzniklo v roku 2006 na podnet rodičov (Stanislav Lencz, Ján Medelský, Jarmila Bachratá), ktorí chceli finančne a organizačne pomôcť Materskej škole vo Veľkom Bieli a zabezpečiť jej rozvoj. V čase kedy vzniklo sa Materská škola (ďalej MŠ) nachádzala v dezolátnom stave - išlo predovšetkým o plesnivé steny, opadané stropy, či zastarané, nedostatočné a hygienicky nevyhovujúce zariadenie. OZ bolo založené po konzultáciách s vedením MŠ a zriaďovateľa.

Vznik OZ ako neziskovej organizácie umožnil vyjsť v ústrety sponzorom, ktorí chceli podporiť MŠ napriamo, a otvoril príležitosť uchádzať sa o asignovanú daň (2% dane) a o prostriedky z rozličných grantových programov. Počas celej doterajšej práce občianske združenie cieľavedome pomáhalo MŠ a výrazným spôsobom prispelo k tomu, že sa dostala na úroveň, na akej je dnes. V spolupráci so zriaďovateľom sa upravilo a vylepšilo vnútorné prostredie, revitalizoval sa celý dvor a MŠ ponúka pestrú paletu interných i externých aktivít a programov.

"Tvár" našej MŠ sa menila k lepšiemu len vďaka takejto efektívnej a dobrovoľnej pomoci. Naším cieľom bolo mať peknú a upravenú materskú školu, zdravotne vyhovujúcu, aby pracovníci hygieny nehrozili neustále pokutami, a aby sa deti aj učitelia pohybovali v zdravom prostredí. Postupne sa nám to podarilo.

Všetko, čo sme prostredníctvom RZ/OZ robili a robíme pre materskú školu, bolo s jediným úmyslom, aby sa v nej naše deti, od najmenších až po predškolákov, a celý pedagogický zbor cítili dobre.

RZ je pre fungovanie MŠ, pre plnohodnotné vzdelávanie našich detí a efektívnu prácu učiteliek dôležitou a nevyhnutnou inštitúciou. Nielenže zabezpečilo všetky investície do lepšieho financovania MŠ, ale priamo pomáhalo aj učiteľom - a to svojou flexibilnosťou pre okamžité riešenie problémov (od kúpy pracovného materiálu a pomôcok pre vzdelávací proces až po zabezpečenie realizácie kultúrnych podujatí) podľa okamžitej aktuálnej potreby v nadštandardnej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu.


ČO SME AJ VĎAKA VÁM UROBILI PRE NAŠE DETI?

Len s prispením RZ/OZ sme získali grantové projekty ako aj 2% dane a mohli realizovať nasledovné:


2006 

- Automatická pračka


2007 

- Výmena kobercov
- Príspevok OÚ 20.000 SKK na výmenu podláh a vymaľovanie MŠ


2008 

- Revitalizácia detského ihriska
- Obmena nábytku v triedach a šatníkových skriniek a lavičiek
- Hrací koberec do veľkej triedy
- Vysávač Kärcher (v roku 2014 doslúžil)

2009 

- Veľká zostava Rainbow pre detské ihrisko (grantový program Siemens)
- 1. etapa revitalizácie detského ihriska
- Nákup didaktického materiálu Ledacolor

2010 

- Chrobáčik - Dopraváčik (grantový program T-Mobile Slovensko)
- 2. etapa revitalizácie detského ihriska

2011 

- 3. etapa revitalizácie detského ihriska
- Vybudovanie a spustenie web stránky MŠ

2012 

- Pružinové hojdačky pre detské ihrisko
- Počítač pre elokovanú triedu

2014 

- Veľká výmena triedneho nábytku a stolov, nákup násteniek
- Čistička vzduchu/vysávač HYLA
- Kompletná výmena detských paplónikov za antialergické
- Obmena časti plachiet do detských postieľok
- Oprava a výmena lana na zostave RAINBOW
- Kontajnery pre veľké skladačky a hracia stena s číslami
- Sušička bielizne

2015 

- Výmena svietidiel v celej MŠ
- Nákup novej automatickej pračky, pretože stará už po 9 rokoch prania doslúžila
- Kúpa a montáž novej kuchynskej linky, podsvietenia na kuchynskej linke a kúpa elektrospotrebičov - varnej dosky, umývačky riadu a vstavanej rúry.
- Kúpa nových kobercov do lienkovej a motýlikovej triedy
- Nábytok Podobek

2016 

- Zostava na tesnú výchovu, bránky na futbal
- Plastové stoličky pre deti do jedálne 
- Plastové kontajnery na úschovu rekvizít
- Žalúzie na okná do novej triedy, do kuchyne a jedálne
- Poistenie detí na školský rok 2016/2017
- Predplatenie poplatku za novú web stránku na 5 rokov
- Výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Učebné pomôcky, hračky
- Nábytok do novej triedy
- Koberce do dvoch vrchných triedy
- Paplóny, vankúše, návlečky a plachty do novej triedy


2017

- upevnená dvojhodačka na dvor
- paplóny, vankúše, návliečky a plachty pre našich najmenších
- nákup kostýmových čiapok
- zabezpečili sme kontrolu bezpečnosti detského ihriska na dvore MŠ
- kúpili sme dvojhodačku pre deti
- celoročné poistenie detí na školský rok 2017/2018
- výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Infra - odborná literatúra


2018

- flexibežky a iné hračky na dvor
- výchovný koncert Annabel Lee
- bábkové divadlo Slimák Štefan
- poistenie detí navštevujúcich MŠ
- stavebnica Mestečko Moy Toy s didaktickým materiálom pre MŠ

2019

- program Dental Alarm
- výchovný koncert Miss Vivanldi
- Stražanovo bábkové divadlo
- hudobný projekt
- koncert Hlbocký
- divadlo Žabí kráľ
- finančne sme podporili akcie ako karneval, deň detí, deň otcov, rozlúčka s predškolákmi, koncoročný výlet, Halloween, Mikuláš v škôlke, vianočná besiedka


2020

- vysávač Rowenta
- poistenie detí navštevujúcich MŠ
- korkové nástenky
- úložné boxy
- hudobný projekt
- plachty na postielky
- nové hračky
- finančne sme podporili akcie ako rozlúčka s predškolákmi, Halloween, Mikuláš v škôlke, vianočná besiedka


2021

- nábytok a stolárske práce v kúpeľni Lienok
- poistenie detí navštevujúcich MŠ
- nový koberec v triede Lienky
- bábkové divadlo
- predĺženie balíčka služieb webovej stránky
- finančne sme podporili akcie ako deň detí, športový deň, rozlúčka s predškolákmi

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632/7500