Rodičovské združenie pri MŠ

Predsedníctvo rodičovského združenia v školskom roku 2018/2019

Mgr. Renáta Fabová - predsedníčka predsedníctva

Mgr. Natália Kuľková - členka predsedníctva

Ing. Miroslava Neumannová - členka predsedníctva

Ing. Katarína Rothová - členka predsedníctva

Milí rodičia, vítame všetky vaše ponuky na pomoc, návrhy, pripomienky či otázky.  Ak sa chcete o činnosti RZ pri MŠ dozvedieť viac alebo máte nejaké podnety na zlepšenie, pokojne sa obráťte na:

Mgr. Renáta Fabová: 0911 911 191

Mgr. Natália Kuľková 0904 524 150

Ciele RZ pri MŠ

Rodičovské združenie pri Materskej škole vo Veľkom Bieli (ďalej RZ) pracuje aj prostredníctvom rovnomenného občianskeho združenia (ďalej OZ).

OZ vzniklo v roku 2006 na podnet rodičov (Stanislav Lencz, Ján Medelský, Jarmila Bachratá), ktorí chceli finančne a organizačne pomôcť Materskej škole vo Veľkom Bieli a zabezpečiť jej rozvoj. V čase kedy vzniklo sa Materská škola (ďalej MŠ) nachádzala v dezolátnom stave - išlo predovšetkým o plesnivé steny, opadané stropy, či zastarané, nedostatočné a hygienicky nevyhovujúce zariadenie. OZ bolo založené po konzultáciách s vedením MŠ a zriaďovateľa.

Vznik OZ ako neziskovej organizácie umožnil vyjsť v ústrety sponzorom, ktorí chceli podporiť MŠ napriamo, a otvoril príležitosť uchádzať sa o asignovanú daň (2% dane) a o prostriedky z rozličných grantových programov. Počas celej doterajšej práce občianske združenie cieľavedome pomáhalo MŠ a výrazným spôsobom prispelo k tomu, že sa dostala na úroveň, na akej je dnes. V spolupráci so zriaďovateľom sa upravilo a vylepšilo vnútorné prostredie, revitalizoval sa celý dvor a MŠ ponúka pestrú paletu interných i externých aktivít a programov.

"Tvár" našej MŠ sa menila k lepšiemu len vďaka takejto efektívnej a dobrovoľnej pomoci. Naším cieľom bolo mať peknú a upravenú materskú školu, zdravotne vyhovujúcu, aby pracovníci hygieny nehrozili neustále pokutami, a aby sa deti aj učitelia pohybovali v zdravom prostredí. Postupne sa nám to podarilo.

Všetko, čo sme prostredníctvom RZ/OZ robili a robíme pre materskú školu, bolo s jediným úmyslom, aby sa v nej naše deti, od najmenších až po predškolákov, a celý pedagogický zbor cítili dobre.

RZ je pre fungovanie MŠ, pre plnohodnotné vzdelávanie našich detí a efektívnu prácu učiteliek dôležitou a nevyhnutnou inštitúciou. Nielenže zabezpečilo všetky investície do lepšieho financovania MŠ, ale priamo pomáhalo aj učiteľom - a to svojou flexibilnosťou pre okamžité riešenie problémov (od kúpy pracovného materiálu a pomôcok pre vzdelávací proces až po zabezpečenie realizácie kultúrnych podujatí) podľa okamžitej aktuálnej potreby v nadštandardnej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu.


ČO SME AJ VĎAKA VÁM UROBILI PRE NAŠE DETI?

Len s prispením RZ/OZ sme získali grantové projekty ako aj 2% dane a mohli realizovať nasledovné:

ROK 2006 - Automatická pračka

ROK 2007 - Výmena kobercov

- Príspevok OÚ 20.000 SKK na výmenu podláh a vymaľovanie MŠ

ROK 2008 - Revitalizácia detského ihriska

- Obmena nábytku v triedach a šatníkových skriniek a lavičiek

- Hrací koberec do veľkej triedy

- Vysávač Kärcher (v roku 2014 doslúžil)

ROK 2009 - Veľká zostava Rainbow pre detské ihrisko (grantový program Siemens)

- 1. etapa revitalizácie detského ihriska

- Nákup didaktického materiálu Ledacolor

ROK 2010 - Chrobáčik - Dopraváčik (grantový program T-Mobile Slovensko)

- 2. etapa revitalizácie detského ihriska

ROK 2011 - 3. etapa revitalizácie detského ihriska

- Vybudovanie a spustenie web stránky MŠ

ROK 2012 - Pružinové hojdačky pre detské ihrisko

- Počítač pre elokovanú triedu

ROK 2014 - Veľká výmena triedneho nábytku a stolov, nákup násteniek

- Čistička vzduchu/vysávač HYLA

- Kompletná výmena detských paplónikov za antialergické

- Obmena časti plachiet do detských postieľok

- Oprava a výmena lana na zostave RAINBOW

- Kontajnery pre veľké skladačky a hracia stena s číslami

- Sušička bielizne

ROK 2015 - Výmena svietidiel v celej MŠ

- Nákup novej automatickej pračky, pretože stará už po 9 rokoch prania doslúžila

- Kúpa a montáž novej kuchynskej linky, podsvietenia na kuchynskej linke a kúpa elektrospotrebičov - varnej dosky, umývačky riadu a vstavanej rúry.

- Kúpa nových kobercov do lienkovej a motýlikovej triedy

- Nábytok Podobek

ROK 2016 - Zostava na tesnú výchovu, bránky na futbal

- Plastové stoličky pre deti do jedálne 
- Plastové kontajnery na úschovu rekvizít
- Žalúzie na okná do novej triedy, do kuchyne a jedálne
- Poistenie detí na školský rok 2016/2017
- Predplatenie poplatku za novú web stránku na 5 rokov
- Výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Učebné pomôcky, hračky
- Nábytok do novej triedy
- Koberce do dvoch vrchných triedy
- Paplóny, vankúše, návlečky a plachty do novej triedy

ROK 2017 - upevnená dvojhodačka na dvor
- paplóny, vankúše, návliečky a plachty pre našich najmenších

- nákup kostýmových čiapok
- zabezpečili sme kontrolu bezpečnosti detského ihriska na dvore MŠ
- kúpili sme dvojhodačku pre deti
- celoročné poistenie detí na školský rok 2017/2018
- výchovno-vzdelávací program Dental Alarm pre deti
- Infra - odborná literatúra


Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

IČO: 30798582, DIČ: 2022101268, Účet: ČSOB, a.s., 4007847632/7500

Správa o činnosti Rodičovského združenia pri materskej škole za kalendárny rok 2018.

V roku 2018 Rodičovské združenie pri materskej škole /ďalej len RZ pri MŠ/ finančne prispievalo predovšetkým na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity materskej školy.

Finančne sme podporili akcie organizované materskou školu : Halloweenska party /noc v MŠ/, fašiangový karneval, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, tradičnú rozlúčku s predškolskými deťmi, koncoročný výlet v Malkia parku.

V rámci kultúrnych činností RZ pri MŠ podporilo divadelné predstavenia, ktoré sa konali v materskej škole /Strážanovo bábkové divadlo, vystúpenie Sokoliarov, Výchovný koncert Johann Strauss, Výchovný koncert Hlbocký, divadlo Slnečnicový kôň, divadlo Makile/.

V rámci vybavenia materskej školy sme kúpili rozsiahlu interaktívnu hru pre predškolské deti - Mestečko MOY TOY, parný čistič na okná, nové paplóny, vankúše, návlečky, plachty pre deti do dvoch tried a taktiež kostýmy a doplnky ku kostýmom a predstaveniam organizovaných materskou školou, kúpili sme i flexikolobežky a športové pomôcky na hry vonku a športové pomôcky na hry i vo vnútri.

RZ pri MŠ kúpilo deťom mikulášske darčeky vo forme vankúšikov a vianočných ozdôb.

Taktiež sme v plnej výške uhradili poistenie detí navštevujúce materskú školu na školský rok 2017/2018.

V rámci zabezpečovania pracovného materiálu pre aktivity materskej školy išlo predovšetkým o nákup rôzneho výtvarného a tvorivého materiálu.

Vďaka pravidelný platbám členských príspevkov, ktoré rodičia platia vo výške 5 Eur mesačne na dieťa, vďaka finančným darom a príjmom z asignovanej dane - 2% podielu z dane je možné skvalitnenie deduktívneho rozvoju detí v našej materskej škole.

V roku 2018 sme vyzbierali

  • členské príspevky vo výške 4 205 Eur
  • z asignovanej dane 4. 364,11 Eur
  • počas vianočných trhov sme utŕžili 507,13 Eur

Pre pokrytie réžie činnosti materskej školy sme si aj pre rok 2018 vystačili z príjmu z členských príspevkov, preto nenavrhujeme zmenu jej výšky, ktorá zostáva 5 Eur mesačne.

Touto cestou by sme chceli poďakovať rodičom, starým rodičom, ktorí prispeli aj inak ako napr. vlastnou prácou, časom, brigádou, darčekmi, hygienickými potrebami a podobne...

Predbežný plán činnosti na rok 2019:

  • finančná pomoc pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít podľa plánu MŠ
  • financovanie vzdelávacej aktivity programu občianskeho združenia Zdravé ďasná - program Dental alarm
  • financovanie hudobného projektu realizovaného Hudobným centrom z BA /8 stretnutí po 45 min./
  • nákup kolobežiek
  • nákup plášťov na tvorivé práce pre 2 triedy a taktiež podsedákov pre 2 triedy
  • financovanie koncoročného výletu 2019

Zapísala Mgr. Fabová Renáta /za RZ pri MŠ/, vo Veľkom Bieli, dňa 13.02.2019. Pretože RZ je pre materskú školu životne nutné a pre jej optimálny chod dôležité, budeme radi, ak budú rodičia každý školský rok pomáhať MŠ prostredníctvom RZ a zasielať svoje členské príspevky a dary na účet RZ.

Účet RZ je vedený v Československej obchodnej banke:

Číslo účtu: 4007847632/7500
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť rok a mesiac, za ktorý sa realizuje Vaša platba, napríklad VS za september 2019 v tvare: 201909; a v poznámke k platbe je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Rovnako sa chceme aj za rok 2019 uchádzať o vašu dôveru a požiadať vás o poskytnutie 2% z vašich daní pre našu MŠ.

Potrebné informácie budú včas zverejnené na internetovej stránke MŠ a obce.

Ďakujeme všetkým rodičom a podporovateľom, sponzorom a donorom, ktorí dôverujú a pomáhajú našej MŠ.

© 2016 MŠ Veľký Biel, Senecká 1, 900 24 Veľký Biel