Oznamy

Čiastočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určená novelizovaným Všeobecne záväzným nariadením obce Veľký Biel č. 4/2016 uznesením č.182/2016 z 27.10.2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Veľký Biel v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona, mesačne na jedno dieťa 20 eur.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca osobne na Obecnom Úrade alebo bankovým prevodom na č. účtu SK 7456000000001803722001,

Variab. symbol: 0008, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: školné, meno dieťaťa, mesiac, rok.

Rodičovské združenie pri materskej škole Veľký Biel

Platba : 25 €/ polročne

              50 €/ročne

               Číslo účtu: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

               VS 2019/2020

              Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.