Oznamy

Čiastočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určená novelizovaným Všeobecne záväzným nariadením obce Veľký Biel č. 4/2016 uznesením č.182/2016 z 27.10.2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Veľký Biel v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona, mesačne na jedno dieťa 20 eur.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na č. účtu SK 7456000000001803722001,

Variab. symbol: 0008, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: školné, meno dieťaťa, mesiac, rok.

Rodičovské združenie pri materskej škole Veľký Biel

Platba : 25 €/ polročne

              50 €/ročne

               Číslo účtu: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

               VS 20172018

              Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.