Oznamy

Zaregistrovali sme sa  do 4. ročníka projektu ,,Čerstvé hlavičky". O tom, ktoré základne a materské školy získajú ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka rozhodne verejnosť hlasovaním.

Informácie k hlasovaniu:

Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk
Hlasovať:
- môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke
- je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)
- môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny

Vážení rodičia,

ako ste si mali možnosť všimnúť, staré tuje popri prednom plote nám už postupne odchádzali a preto sme sa rozhodli v spolupráci s predsedníctvom rodičovského združenia vysadiť nové, čerstvé, ktoré by skrášľovali areál dvora materskej školy, ale hlavne by postupom času plnili funkciu živého plota.Keďže sa pani predsedkyňa RZ pri MŠ , pani Píšová vyjadrila, že mnohí z Vás by sa ochotne a radi zúčastnili a zapojili do skrášľovania areálu materskej školy, rozhodli sme sa zorganizovať brigádu.Počas brigády by sme potrebovali hlavne pomoc oteckov, keďže je potrebné prekopať a prevzdušniť starú zem, doplniť, premiešať s novou, vykopať jamy, zasadiť stromčeky, zakryť zem textíliou a poukladať na ňu kamene. Všetko potrebné k výsadbe zabezpečí pani Píšová, len náradie (rýľ, lopatu, čakan, možno fúrik) by sme potrebovali, aby ste si priniesli so sebou.Brigádu plánujeme zrealizovať budúci týždeň v piatok, 22.4.2022 (Deň Zeme) od 15,00 hod., aby sme to stihli do večera. Samozrejme kto by mohol prísť až napr. 15,30 alebo 16,00 hod. aj to iste pomôže.Chcela by som Vás požiadať o spätnú väzbu najneskôr do stredy 20.4.2022 o Vašej účasti mne mailom, osobne, alebo pani učiteľkám, aby sme približne vedeli, s koľkými rodičmi môžeme počítať.V prípade, ak by mal niekto nápad na inú formu realizácie, kľudne ma včas kontaktujte (možno má niekto z vás záhradnícku firmu a chcel by nám pomôcť).

Ďakujem za pochopenie, Leginusová 

OZNAM

Rodičovské združenie pri Materskej škole Senecká 1, Veľký Biel je aj tento rok zaregistrované ako prijímateľ 2 % z daní.

Tento spôsob pomoci Vás priamo finančne nezaťaží a pre materskú školu to bude znamenať výrazný zdroj financií.

Túto možnosť môžu využiť aj starí rodičia, príbuzní a priatelia.Zostáva nám veriť, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a poukázaním 2 % resp. 3 % z dane pomôžete skvalitniť prostredie materskej školy a výučbu Vašich detí.

Vopred Vám ďakujeme.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE K 2 %:

POZOR ZMENA OD 1.2.2022 - NOVÉ TLAČIVO O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Vážení rodičia, pre platbu stravy internetbankingom treba použiť nasledujúce údaje:


IBAN: SK65 5600 0000 0018 0372 7013
Variabilný symbol: 0008
Poznámka:MŠ/mesiac/meno dieťaťa

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky deti navštevujúce materskú školu sú poistené na aktuálny školský rok skupinovým úrazovým poistením Školák v Generali poisťovni. Poistné je financované z Vašich príspevkov do RZ pri MŠ Veľký Biel. Bližšie informácie u pani riaditeľky MŠ alebo u pani predsedkyni RZ pri MŠ Veľký Biel, pani Píšovej. 

Vážení   rodičia,

materská škola bude od 2. septembra 2021 v prevádzke od 6,30 hod.-16,45 hod. Vstup do budovy materskej školy je možný od 6.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. Pri vstupe do budovy materskej školy je povinnosťou zákonného zástupcu dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dní (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zakonný zastupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

Čiastočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určená novelizovaným Všeobecne záväzným nariadením obce Veľký Biel č. 4/2016 uznesením č.182/2016 z 27.10.2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Veľký Biel v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona, mesačne na jedno dieťa 20 eur.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca osobne na Obecnom Úrade alebo bankovým prevodom na č. účtu SK 7456000000001803722001,

Variab. symbol: 0008, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: školné, meno dieťaťa, mesiac, rok.

Rodičovské združenie pri materskej škole Veľký Biel

Platba : 25 €/ polročne

              50 €/ročne

               Číslo účtu: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

               VS 2021/2022

              Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.