Oznamy

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky deti navštevujúce materskú školu sú poistené na aktuálny školský rok skupinovým úrazovým poistením Školák v Generali poisťovni. Poistné je financované z Vašich príspevkov do RZ pri MŠ Veľký Biel. Bližšie informácie u pani riaditeľky MŠ alebo u pani predsedkyni RZ pri MŠ Veľký Biel, pani SÜTÖOVEJ.

Vážení   rodičia,

materská škola bude od 4. septembra 2023 v prevádzke od 6,30 hod.-16,45 hod. Vstup do budovy materskej školy je možný od 6.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. Pri vstupe do budovy materskej školy je povinnosťou zákonného zástupcu dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dní (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zakonný zastupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

Výška príspevku a čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole


V zmysle § 28 odseku 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľký Biel č. 1/2022 schválené obecným zastupiteľstvom obce Veľký Biel uznesením č. 29/12/2022, dňa 12.12.2022 na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Senecká 1, Veľký Biel sumou 23,00 €.

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca osobne na Obecnom Úrade alebo bankovým prevodom na č. účtu SK 7456000000001803722001,

Variab. symbol: 0008, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: školné, meno dieťaťa, mesiac, rok.


Výška príspevku a čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, podľa finančných pásiem ktoré určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Všeobecne záväzným nariadením obce Veľký Biel č. 1/2022 schválené obecným zastupiteľstvom obce Veľký Biel uznesením č. 29/12/2022, dňa 12.12.2022 sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu v materskej škole nasledovne:

desiata : 0,55 €

obed:      1,30 €

olovrant: 0,45 €

spolu:       2,30 €

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravné, vrátane príspevku na režijné náklady v školskej jedálni sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Pre platbu stravy internetbankingom treba použiť nasledujúce údaje:

IBAN: SK65 5600 0000 0018 0372 7013
Variabilný symbol: 0008
Poznámka:MŠ/mesiac/meno dieťaťa

Rodičovské združenie pri materskej škole Veľký Biel

Platba : 25 €/ polročne

              50 €/ročne

               Číslo účtu: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

               VS 2023/2024

              Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.