Oznamy

Vážení rodičia, pre platbu stravy internetbankingom treba použiť nasledujúce údaje:

IBAN: SK65 5600 0000 0018 0372 7013
Variabilný symbol: 0008
Poznámka:MŠ/mesiac/meno dieťaťa

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky deti navštevujúce materskú školu sú poistené na aktuálny školský rok skupinovým úrazovým poistením Školák v Generali poisťovni. Poistné je financované z Vašich príspevkov do RZ pri MŠ Veľký Biel. Bližšie informácie u pani riaditeľky MŠ alebo u pani predsedkyni RZ pri MŠ Veľký Biel, pani Píšovej. 

Vážení   rodičia,

materská škola bude od 5. septembra 2022 v prevádzke od 6,30 hod.-16,45 hod. Vstup do budovy materskej školy je možný od 6.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. Pri vstupe do budovy materskej školy je povinnosťou zákonného zástupcu dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dní (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zakonný zastupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

Čiastočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určená novelizovaným Všeobecne záväzným nariadením obce Veľký Biel č. 4/2016 uznesením č.182/2016 z 27.10.2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Veľký Biel v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona, mesačne na jedno dieťa 20 eur.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca osobne na Obecnom Úrade alebo bankovým prevodom na č. účtu SK 7456000000001803722001,

Variab. symbol: 0008, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: školné, meno dieťaťa, mesiac, rok.

Rodičovské združenie pri materskej škole Veľký Biel

Platba : 25 €/ polročne

              50 €/ročne

               Číslo účtu: SK52 7500 0000 0040 0784 7632

               VS 2022/2023

              Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.