Oznamy

Vážení rodičia,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu čísla účtu k úhrade režijných poplatkov v školskej jedálni: 

SK89 5600 0000 0037 6771 4002

Od 1.9.2024 prosíme o úhradu poplatku vo výške 7€ mesačne už na nový účet.

Do poznámky sa naďalej uvádza meno stravníka, trieda a text "réžia".

Ďakujeme.

Bc. Monika Ráczová

Vedúca ŠJ Veľký Biel

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že všetky deti navštevujúce materskú školu sú poistené na aktuálny školský rok skupinovým úrazovým poistením Školák v Generali poisťovni. Poistné je financované z Vašich príspevkov do RZ pri MŠ Veľký Biel. Bližšie informácie u pani riaditeľky MŠ alebo u pani predsedkyni RZ pri MŠ Veľký Biel, pani SÜTÖOVEJ.

Vážení   rodičia,

materská škola bude od 4. septembra 2023 v prevádzke od 6,30 hod.-16,45 hod. Vstup do budovy materskej školy je možný od 6.30 hod. najneskôr do 8.00 hod. Pri vstupe do budovy materskej školy je povinnosťou zákonného zástupcu dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy.

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dní (vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie o bezpríznakovosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zakonný zastupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Zákonný zástupca rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 

Výška príspevku a čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

.Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca osobne na Obecnom Úrade alebo bankovým prevodom na č. účtu 

SK 7456000000001803722001, Variab. symbol: 0008, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: školné, meno dieťaťa, mesiac, rok.

Rodičovské združenie pri materskej škole Veľký Biel

Platba : 25 €/ polročne

               50 €/ročne

Číslo účtu: SK52 7500 0000 0040 078432 , VS 2023/2024, do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa. 

Pre platbu stravy internetbankingom treba použiť nasledujúce údaje

IBAN: SK65 5600 0000 0018 0372 7013
Variabilný symbol: 0008
Poznámka: MŠ/mesiac/meno dieťaťa