Stanovy RZ pri MŠ

Stanovy občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Materskej škole 

Senecká 1, 900 24 Veľký Biel

Článok 1

Základné ustanovenia

1) Názov občianskeho združenia je Rodičovské združenie pri Materskej škole Senecká 1, 900 24 Veľký Biel.

2) Občianske združenie Rodičovské združenie pri Materskej škole Senecká 1, 900 24 Veľký Biel (ďalej len "združenie") sídli na Seneckej 1, 900 24 Veľký Biel.

Článok 2

Ciele činnosti združenia

1) Združenie je dobrovoľnou a neštátnou organizáciou združujúcou rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí (ďalej len rodičia) navštevujúcich Materskú školu Senecká 1, 900 24 Veľký Biel (ďalej len materská škola), iné fyzické a právnické osoby.

2) Medzi ciele združenia, v spolupráci s vedením a pedagogickými pracovníkmi materskej školy, orgánmi miestnej samosprávy i štátnej správy ako aj inými na to vhodnými organizáciami i jednotlivcami, patrí najmä:

a) zabezpečenie kvalitnej výchovy a všestranného rozvoja detí,

b) ochrana a presadzovanie výchovných záujmov rodičov.

3) Činnosť združenia spočíva predovšetkým:

a) v zabezpečovaní kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít a podujatí,

b) v organizovaní záujmovej činnosti detí,

c) v ochrane, podpore rozvoja psychofyzického zdravia detí a ich vzdelávania,

d) v rozvoji a ochrane duchovných a mravných hodnôt detí,

e) v ochrana práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa,

f) v organizovaní poradenskej a informačnej podpory pre rodičov a pedagógov.

Článok 3

Členstvo

1) Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi činnosti združenia, aktívne sa chcú zúčastňovať na jeho činnosti alebo ktoré majú záujem materiálne, prípadne inak pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia.

2) O prijatí členov združenia rozhoduje predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky.

3) Členstvo vzniká dňom prijatia za člena, vyplnením prihlášky a zaplatením členského príspevku.

4) Dokladom členstva je zápis do protokolu členov združenia.

5) Členstvo zaniká :

a) ukončením dochádzky dieťaťa člena Materskej škole Senecká 1, 900 24 Veľký Biel pokiaľ člen združenia neprejaví vôľu zostať členom združenia aj naďalej,

b) vystúpením člena - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

c) vylúčením člena - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení člena,

d) úmrtím člena, resp. zánikom člena - právnickej osoby,

e) zánikom združenia,

f) ukončením aktívnej činnosti v združení.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1) Člen má právo najmä:

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia,

c) byť kooptovaný do predsedníctva,

d) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko,

e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia.

2) Medzi povinnosti člena patria najmä:

a) dodržiavať stanovy a uznesenia združenia

b) platiť členský príspevok vo výške 5 EUR (slovom päť EUR) mesačne na dieťa, pokiaľ predsedníctvo nerozhodne o inej výške členského príspevku,

c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú predsedníctvo, predseda a valné zhromaždenie.

Článok 6

Predsedníctvo

1) Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia.

2) Predsedníctvo má najmenej troch členov. Prvými členmi predsedníctva sú členovia prípravného výboru, ktorí spomedzi seba určia prvého predsedu.

3) Predsedníctvo sa schádza najmenej raz štvrťročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predsedníctva, ak stanovy neustanovujú inak.

4) Do pôsobnosti predsedníctva patrí najmä:

a) vedenie a zabezpečovanie činnosti združenia,

b) rozhodovanie a schvaľovanie zmien stanov združenia,

c) vypracovanie a schvaľovanie plánu činnosti i správy o činnosti,

d) vypracovanie a schvaľovanie rozpočtu i správy o hospodárení združenia,

e) rozhodovanie o prijatí a vylúčení člena združenia,

f) vymenovanie a odvolanie predsedu spomedzi členov predsedníctva,

g) rozhodovanie o kooptovaní nového člena do predsedníctva,

h) rozhodovanie o vylúčení člena predsedníctva,

i) zvolávanie a obsahová príprava zasadnutia valného zhromaždenia,

j) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zlúčenia s iným združením

k) rozhodovanie o výške členského príspevku.

5) Členstvo v predsedníctve zaniká:

a) vzdaním sa členstva v predsedníctve alebo vystúpením zo združenia - dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení predsedníctvu,

b) vylúčením člena predsedníctva - dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c) úmrtím člena predsedníctva, resp. zánikom člena predsedníctva - právnickej osoby,

d) zánikom združenia.

6) Na prijatie rozhodnutia predsedníctva týkajúce sa zmeny stanov združenia, vylúčenia člena predsedníctva, alebo vylúčenia člena združenia je potrebný súhlas všetkých členov predsedníctva s výnimkou tých, ktorých sa takéto rozhodnutie priamo týka.

Článok 7

Predseda

1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia.

2) Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

3) Predseda riadi zasadnutia valného zhromaždenia.

4) Predseda môže písomne poveriť ktoréhokoľvek člena predsedníctva vykonať niektoré z jeho právomocí, ak to bude potrebné.

Článok 8

Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je vytvorené zo všetkých členov združenia.

2) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

a) upozorňovať predsedníctvo na nedostatky a navrhovať mu riešenia na ich odstránenie,

b) hodnotiť prácu združenia,

c) hodnotiť plán činnosti a výročnú správu,

d) kontrolovať dodržiavanie stanov a uznesení združenia.

3) Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej polovica všetkých členov združenia.

4) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov na zasadnutí valného zhromaždenia.

Článok 9

Hospodárenie združenia

1) Združenie je nezisková organizácia, v prípade zisku sa prostriedky použijú len na ciele združenia.

2) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3) Medzi príjmy združenia patria:

a) dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

b) výnosy z majetku občianskeho združenia,

c) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia a členské príspevky,

d) príjmy podielu zaplatenej dane,

e) úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,

f) dotácie zo štátneho rozpočtu,

g) združeniu možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu a miestneho rozpočtu.

4) Hospodárenie s majetkom združenia sa uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami predsedníctva.

5) Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

6) Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi združenia, môžu prispievať k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom na účet združenia.

Článok 10

Zánik združenia

1) Združenie zaniká:

a) rozhodnutím predsedníctva o dobrovoľnom rozpustení združenia,

b) rozhodnutím predsedníctva o zlúčení združenia s iným združením alebo

c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.

2) Ak združenie zaniká rozhodnutím o rozpustení, predsedníctvo ustanoví likvidátora združenia.

3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.

4) O naložení so zvyšným majetkom združenia po uhradení všetkých záväzkov rozhoduje predsedníctvo, pričom majetok môže byť prevedený len na mimovládnu neziskovú organizáciu s podobnými cieľmi ako má združenie.

5) Ak združenie zaniká zlúčením s iným združením, majetok prechádza na právneho nástupcu.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR a tým istým dňom nadobúdajú účinnosť aj stanovy združenia.

Vo Veľkom Bieli, dňa 26. septembra 2014