Rada školy pri MŠ

Rada školy pri MŠ Veľký Biel je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov (zákonných zástupcov) detí, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy a k činnosti orgánov zriaďovateľa z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť rady školy sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a podľa Štatútu Rady školy Materskej školy, Senecká č. 1 vo Veľkom Bieli. Obec Veľký Biel ako zriaďovateľ, potvrdil dňom 30.09.2020 zriadenie Rady školy pri Materskej škole, Senecká 1 vo Veľkom Bieli. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy sú štyri roky a končí 30.09.2024.


Súčasná Rada školy pri Materskej škole, Senecká č. 1 vo Veľkom Bieli má 5 členov :

jeden zvolený zástupca rodičov:

jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov:
- Adriana Šimonová

jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
 - Katarína Karácsonyová

dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
-Silvia Rumanová

 - Bc. Attila Szigeti


Predseda Rady školy MŠ Veľký Biel: 


ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Materskej škole vo Veľkom Bieli, Senecká 1


V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy:


Čl. 1 Základné ustanovenia
(1) Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole vo Veľkom Bieli so sídlom na Seneckej ulici č.1, Veľký Biel (ďalej len "škola").
(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.
(3) Funkčné obdobie rady školy je 4 roky.

Čl. 2 Pôsobnosť a poslanie rady školy
(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci MŠ vo Veľkom Bieli.
(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3 Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom, ktorý obsahuje najmä:
a) úlohy orgánu školskej samosprávy,
b) práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy,
c) pravidlá volieb, spôsob doplňovania volieb a rokovania orgánu školskej
samosprávy,
d) vzťahy orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.
(2) Orgán školskej samosprávy schvaľuje svoj štatút na svojom najbližšom zasadnutí po jeho
ustanovení.
(3) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
(4) Rada školy
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona č. 596/2003Z.z.,;
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596 /2003 Z.z. najmä
1. k návrhu na počty prijímaných žiakov;
2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch resp. krúžkoch;
3. k návrhu školského vzdelávacieho a výchovného programu;
4. k správe o výchovnovzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia;
5. k návrhu rozpočtu;
6. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy;
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy;
8. k informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu;
9. ku koncepčnému zámeru rozvoja materskej školy rozpracovaného najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.
(5) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Čl. 4 Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 5 členov.
(2) Členmi rady školy sú
jeden zvolený zástupca rodičov - 
jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov - Adriana Šimonová
jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov -Katarína Karácsonyová
dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Silvia Rumanová, Bc. Attila Szigeti 
(3) V prípade, ak bude mať škola viac ako 10 zamestnancov, má rada školy 7 členov, ktorej zloženie určuje zriaďovateľ.

Čl. 5 Spôsob voľby členov rady školy
(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy .
(3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy .
(4) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
(5) Riaditeľ školského zariadenia zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov školského zariadenia na uskutočnenie voľby zástupcu do rady školy.
(6) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, kde sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
(7) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
(8) Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná a nie je u nej prekážka členstva podľa ods. 7. Do funkcie môžu byť fyzické osoby podľa predchádzajúcej vety volení alebo delegované aj opakovane. Členstvo v rade je čestné a výkon funkcie je nezastupiteľný.
(9) Členstvo v rade školy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy
b) vzdaním sa členstva
c) ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu
d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy
f) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z.z.
g) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, ktorý bol do rady školy delegovaný
i) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony
j) úmrtím.

Čl. 6 Pravidlá rokovania rady školy
(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
(2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada.
(4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z.z. alebo štatútom rady školy,
(5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(6) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
(7) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
(8) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy. Voľby do rady školy zabezpečuje riaditeľ školy.
(9) Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
(10) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa a zástupcu školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.
(11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy .
(12) V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena alebo celej školskej rady.

Čl. 7 Práva a povinnosti člena rady školy
(1) Člen má právo:
a) voliť a byť volený ,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 8 Povinnosti predsedu rady školy
(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní po jej kreovaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
(6) Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
(8) Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h) ďalšie údaje určené radou školy.
(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Čl.9 Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy
(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

Čl.10 Finančné zabezpečenie rady školy
(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

Čl.11 Záverečné ustanovenia
(1) Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena rady školy po
schválení nadpolovičnou väčšinou členov RŠ.
(2) Tento štatút Školskej rady pri MŠ Veľký Biel, Senecká 1 bol prerokovaný a schválený na prvom riadnom zasadnutí Rady školy, dňa 12.10.2020 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.